קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות – קרן הפנסיה עתודות

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

קרן עתודותקרן הפנסיה עתודות הוקמה בתחילת שנות התשעים כחלק מהמגמה לספק מענה מתאים לעומת הקרנות הגדולות, הוותיקות ובעלות הגירעונות העצומים. הקרן נחשבת כמכשיר פיננסי לטובת העמיתים, בצורה על ערבות הדדית. במילים אחרות, נכסי הקרן של כלל החברים מספקים גיבוי למקרה הצורך כאשר מלבד קצבת פנסיה וגמלאות היא מספקת גם כיסוי למקרה של נכות או פטירה.

הקרן, שנמצאת בבעלות משותפת של כלל ביטוח ושל ביטוח חקלאי, נועדה לקלוט הפקדות גם של שכירים וגם של עצמאיים. כיום, מדובר על קרן שסגורה להפקדות של מצטרפים חדשים. במקביל, עבור עמיתים קיימים לא קיימת תקרת הפקדה כפי שנקבע עבור קרנות פנסיה חדשות.

בקרן קיימות 3 תוכניות פנסיוניות ובהן פנסיה מקיפה, פנסיה לעמית חבר ופנסיית זקנה:

 • פנסיה מקיפה נועדה לאישה מגיל 62, לגבר מגיל 67 והיא כוללת גם פנסיות לשארים ופנסיית נכות.
 • פנסיה לעמית חבר בקבוצה – מגיל 65 לאישה ומגיל 67 לגבר.
 • פנסיית זקנה – לנשים מגיל 62 או 65, גברים מגיל 67 או פנסיית שארים.

דמי הניהול שגבתה הקרן בשנת 2013 – 3.52 אחוז מתוך הגמולים, 2.32 אחוז מתוך התשלומים, 0.31 אחוז מהזכויות שנצברו ו-0.08 אחוז מתוך הנכסים.

נושאי משרה

בעלי התפקידים ונושאי המשרה המרכזיים המכהנים בקרן עתודות, נכון לאמצע 2014 הינם שלום בן עיון – מנהל כללי, שלומי גלעד מנהל הכספים, דורון סט יושב ראש הדירקטוריון, ברזילי דרור יושב ראש וועדת ההשקעות (המשמש גם כיושב ראש וועדת הביקורת). נציין גם שכדירקטורים חיצוניים מכהנים קרול יורם, עוז ישראל, ברזילי דרור.

נכסים, מבנה ההשקעות ותשואה

קרן עתודות נחשבת לקרן פנסיה גדולה למדי, אשר מספר חבריה נאמד בקרוב לעשרים אלף איש. נכסי הקרן נאמדים נכון לתחילת 2014 ביותר משבעה מיליארד שקלים אשר מושקעים בנכסים כגון אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות בדירוג גבוה ונכסים נוספים.

מבנה ההשקעות הנוכחי הינו כדלהלן:

 • כ-2 אחוזים במזומנים.
 • כ-15 אחוז אגרות חוב ממשלתיות בלתי מיועדות.
 • 30 אחוז אגרות חוב ממשלתיות מסוג אג"ח מיועדת.
 • 27 אחוז אג"ח חברות סחיר ולא סחיר.
 • 5 אחוז מניות.
 • 5 אחוז תעודות סל.
 • 3 אחוז קרנות נאמנות.
 • 8 אחוז הלוואות ופיקדונות.
 • היתר מושקעים במוצרים מובנים, אופציות והשקעות אחרות.

התשואה בחמשת השנים האחרונות:

 • במחצית הראשונה של שנת 2014 הניבו נכסי הקרן תשואה של כ-6 אחוזים.
 • בשנת 2013 הניבו הנכסים תשואה של קרוב ל-7.5 אחוזים.
 • בשנת 2012 הניבו הנכסים תשואה של כ-13 אחוזים.
 • בשנת 2011 הניבו הנכסים תשואה של כ-1.5 אחוזים.
 • בשנת 2010 הניבו הנכסים תשואה של כ-10 אחוזים ובשנה שלפני כן כ-20 אחוזים.

נתונים חשבונאיים חשובים

מתוך הדוחות הכספיים של קרן הפנסיה עתודות ניתן לראות שנכון לתחילת שנת 2014 עמדו הנכסים על סך של כ-7.5 מיליארד שקלים, מרביתם בניירות ערך. סך הזכויות שנצברו עומדות על כ-9.4 מיליארד שקלים מהם כ-5.7 מיליארד שקלים למבוטחים פעילים.

הכנסות הקרן בשנת 2013 עמדו על יותר 0.55 מיליארד ש" שקלים כאשר סעיף ההוצאות מורה על סך של 35 מיליון שקלים. עודף ההכנסות עומד על כ-5.4 מיליארד שקלים. דמי תגמולים שהועברו על די עובדים ומעסיקים וכן מעצמאיים עומדים על כרבע מיליארד שקלים. פנסיות ששולמו ללקוחות במהלך השנה עמדו על 165 מיליון שקלים.

יצירת קשר

על מנת ליצור קשר עם קרן עתודות לבירורים, משיכות ולכל מטרה ניתן:

 • להתקשר לטלפון 03-7111110 או לפנות לכתובת ראול ולנברג 36, קריית עתידים, ת"א.