קרנות פנסיה חדשות – הפניקס פנסיה משלימה

צרו איתנו קשר
תוכן עניינים

קרנות פנסיה חדשות – הפניקס פנסיה משלימההפניקס חברה לביטוח בע"מ נחשבת לאחת הגדולות בישראל בתחום. מעבר לפוליסות ביטוח שונות המשווקות על ידה, היא מספקת מענה גם בתחום הפנסיה. פעילותה בתחומים אלה נעשית באמצעות "הפניקס פנסיה וגמל בע"מ", שמציעה מספר אפיקי חיסכון.

החברה משווקת ומנהלת קרנות פנסיה שונות, כמו גם את קופות הגמל אשר נוהלו בנאמננות על ידי הפניקס גמל בע"מ והחלו להיות מנוהלים על ידי הפניקס פנסיה וגמל בתחילת שנת 2012.

קבוצת הפניקס מציעה שתי קרנות פנסיה עיקריות. הראשון היא הפניקס פנסיה מקיפה, הפועלת משנת 1995. השנייה, אותה נסקור במאמר הנוכחי, היא הפניקס פנסיה משלימה, הקרן החדישה יותר.

מה מציעה הפניקס פנסיה משלימה?

הפניקס פנסיה משלימה היא קרן פנסיה לשכירים או לעצמאיים שמקנה כיסויים שונים למצבים של זקנה, נכות או שאירים, חלילה. תקנון הקרן שונה ביולי 2013, בעקבות הוראות חוזר הפנסיה, כשעל פי השינוי מבוטחים שהצטרפו לקרן לפני אותו מועד יבוטחו במסלול פנסיית היסוד, שלא כולל כיסויים ביטוחיים, אלא אם נקבע אחריו. מצטרפים חדשים (יולי 2013 ואילך) יצטרפו למסלול הבסיסי כברירת מחדל, אם כי הם יכולים לבקש להצטרף גם למסלול אחר.

פנסיית הזיקנה

הפניקס פנסיה משלימה כוללת מספר מוצרים עיקריים. הראשון שבהם הוא פנסיית זיקנה, שניתנן למבוטח באופן חודשי ולמשך כל ימי חייו עם הגעתו לגיל הזכאות לפנסיה. עבור המבוטחים עומדת האפשרות להקדים או לדחות את מועד הפרישה לפנסיה, החל מגיל 60, מה שכמובן ישנה את זכויות הפנסיה.

המבוטח יכול להוון עד 25% מהפנסיה במועד היציאה שלו ממעגל העבודה, לתקופה שאינה עולה על חמש שנים, בתנאי שגילו נמוך מ-80. במקרה של מוות של המבוטח, לפני סיומה של תקופת ההיוון, שאיריו הם שיקבלו את הפנסיה כאילו ההיוון לא בוצע.

את פנסיית הזיקנה ניתן לקבל במספר אופנים. המבוטח יכול לבחור בפנסיה למשך כל חייו, אך גם בפנסיה למשך תקופת החיים שלו ולאחר מכן החיים של בן/בת הזוג. אופציה אחרת היא לקבל פנסיה זיקנה למשך כל חייו של המבוטח, עם הבטיה שהיוון יתרת התשלומים למוטבחים ייעשו לתקופות של 60, 120, 180 או 240 חודשים.

האופציה הרביעית היא הענקת הפנסיה לכל חיי המבוטח, ולאחר מכן בן/בת הזוג, עם הבטחת היוון יתרת תשלומי הפנסיה למוטבים באותם פרקי זמן. את הסכומים הספציפיים מחשבים תוך התבוננות על יתרת הזכאות הצבורה שלו ומקדמי ההמרה הנוגעים לגיל, מין ושנת הלידה של המבוטח.

פנסיית הנכות

לכל מבוטח המצטרף להפניקס פנסיה משלימה זכאי עם תחילת ההצטרפות שלו לפנסיית נכות, כאשר ההגדרה הרלוונטית לכך היא פגיעה של 25% ומעלה בכושר העבודה מחמת הבריאות, מה שמביא לכך שהאדם לא יכול לעבוד בעבודה שלו או במשרה אחרת המתאימה לכישוריו לתקופה העולה על 90 יום.

את הפנסייה מחשבים בהכפלה של רמת ההכנסה הקובעת עבור נכות ושאירים בשיעור המשוקלל של הכיסוי, בהתאם למסלול הספציפי הנבחר. הפנסייה תשולם באופן חלקי או מלא החל מהיום ה-91 ממועד התרחשות האירוע שהביא לאותה פגיעה. יש תנאים שונים לפנסיה, כאשר סוג הנכות ותקופת האכשרה הם חלק מהפרמטרים שמקבלים תפקיד.

פנסיית שאירים

פנסיית שאירים היא זכות נוספת הניתנת עם ההצטרפות לקרן. השאירים יקבלו את הפנסיה על פי הפירוט הבא:

  • אלמן/אלמנה – עד 60% מגובה הפנסיה של המבוטח, לכל ימי חייהם.
  • יתום – פנסיה בגובה של עד 30% מפנסיית המבוטח, עד שהיתום מגיע לגיל 21.
  • יתום במשפחה חד הורית – שיעור של 60%.

את פנסיית השאירים מחשבים באמצעות הכפלת ההכנסה הקובעת בשיעור המשוקלל של הכיסוי הביטוחי, כאשר תנאי מרכזי הוא שסך כל פנסיית השאירים לא תהיה גבוהה מ-120% מפנסיית הזיקנה של אותו מבוטח.

קרנות פנסיה חדשות – הפניקס פנסיה משלימה